Pauzepraatje 14 april 2022

14 april 2022 0 Door Harry van der Mark

Vanavond (14 april) zijn tijdens het pauzepraatje enkele onderwerpen inzake de a.s. jaarvergadering aan de orde gekomen. Daarnaast in dit bericht ook enkele persoonlijke zaken en informatie over data.

De jaarstukken over 2021 zijn inmiddels samengesteld en gepubliceerd op het ledenportaal van onze website en in onze Stack bibliotheek.

Van daaruit kunnen ze geraadpleegd, gedownload of afgedrukt worden ter voorbereiding op de Algemene Leden Vergadering op donderdag 21 april a.s. om 20.00 uur in onze repetitie locatie.

In het bestand zijn zgn. bladwijzers opgenomen. Door links bovenin het scherm op de streepjes te clicken worden deze zichtbaar. Door vervolgens op een van die bladwijzers te clicken kom je meteen bij dat onderwerp.

Door omstandigheden is de plaatsing van de stukken vertraagd. Hiervoor onze excuses.

Er is al een paar keer een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden omdat drie personen aftredend zijn en zich niet herkiesbaar stellen. Inmiddels heeft John Vos zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie. John heeft aangegeven de secretarisrol op zich te willen nemen. Paul de Witte is bereid gevonden om voorzitter te worden. Harry van der Mark zal in zijn laatste bestuursjaar een andere rol gaan vervullen. We zijn nog steeds op zoek naar de invulling van de functie concertcommissaris. Daarom nogmaals vanaf deze plek een dringende oproep om je verkiesbaar te stellen als bestuurslid. Stel het koor niet teleur nu we eindelijk weer activiteiten mogen ontplooien. We rekenen op jullie!

Voorts is ook het Huishoudelijk Reglement en het Handboek Beleid en Organisatie weer bijgewerkt en eveneens gepubliceerd op het ledenportaal en in de Stack bibliotheek.

Voor de goede orde vermelden we nog dat op die plekken ook onze ledenlijsten staan met diverse gegevens. Telkens bij mutaties worden ze daar opnieuw gepubliceerd.

Tot slot vermelden we nog dat ons koorlid Freddie Greveling, die alweer een hele tijd geleden een lelijke val gemaakt heeft met dito gevolgen, gelukkig langzamerhand weer wat vooruit gaat. Hij laat ons allen groeten en blijft optimistisch over een terugkeer bij onze bassen. Freddie we leven met je mee en hopen met je op een spoedige terugkeer.

Tot onze spijt heeft Marc van Dijk zijn lidmaatschap opgezegd. Marc wil graag bij andere activiteiten zijn zangtalenten verder ontplooien. Bij de ALV van 21 april a.s. zullen we Marc uitzwaaien.  

Project ‘Cherubini’ i.s.m. Wilmink Project Orkest

Voor de koorzangers die zich willen aanmelden bestaat de mogelijkheid om op de donderdagavond van 18.45 uur – 19.45 uur het stuk in te studeren o.l.v. dhr. Jacco Camphens, dirigent van het Hengelo’s Mannenkoor. Als er voldoende aanmeldingen zijn, vinden deze repetities plaats in de theaterzaal van Kunstenschool Oyfo aan de Floris Hazemeijerstraat in Hengelo Ov. 

Ook is er een repetitiedag gepland en wel op zaterdag 18 juni a.s. op dezelfde locatie. 

Enkele data om te noteren:

  • Donderdag 21 april: 20.00 uur ALV in het Oyfotheater
  • Donderdag 28 april: 20.00 uur gewone repetitie in het Oyfotheater
  • Donderdag 5 mei: Geen repetitie i.v.m. de meivakantie
  • Woensdag 18 mei: 20.00 uur gewone repetitie in het Oyfotheater
  • Donderdag 19 mei: Geen repetitie ivm afwezigheid dirigent
  • Zaterdag 21 mei: 19.30 uur Vier Koren Concert in de Waterstaatskerk

Het bestuur